Ga naar de inhoud

Hulp bij beslaglegging

  Als belastingschulden niet worden betaald kan de Belastingdienst verschillende soorten beslag leggen. Indien de Belastingdienst bij u beslag heeft gelegd dan is het heel belangrijk dat u snel actie onderneemt. In deze nieuwsbrief gaan wij nader in op beslaglegging door de Belastingdienst.

  Wat doet de Belastingdienst?

  De Belastingdienst is een van de belangrijkste overheden in ons land. Zij zijn belast met het innen van belastingen en het uitkeren van toeslagen. Jaarlijks worden er miljarden euro’s aan belastinginkomsten binnengehaald. Dit geld wordt gebruikt voor de uitvoering van belangrijke overheidstaken, zoals het onderhouden van de infrastructuren, het financieren van sociale voorzieningen en het opleggen van belastingen.

  Verschillende soorten beslag

  Een van de meest gebruikelijke vormen van beslag waarbij de Belastingdienst een deel van het salaris of de uitkering van de schuldenaar rechtstreeks int via de werkgever of uitkeringsinstantie is het beslag op loon of uitkering. Daarnaast komt het vaak voor dat de Belastingdienst beslag legt op uw zaken zoals auto’s, meubels, en andere fysieke goederen die in bezit zijn van degene die de belasting niet betaald. De Belastingdienst kan deze goederen vervolgens verkopen (op een veiling) om de schuld te voldoen.

  De Belastingdienst kan ook beslag leggen op uw onroerend goed. Het kan dan gaan om huizen of ander vastgoed. Dit onroerend goed kan dan gedwongen worden verkocht via een executieverkoop om de schuld te
  betalen. De goederen kunnen dan terecht komen op een veiling.

  Het kan zijn dat de Belastingdienst beslag legt op uw vorderingen die u heeft op derden, zoals openstaande facturen of leningen (uitgeleend geld). Soms komt het voor dat de Belastingdienst beslag legt op uw spullen die bij iemand anders liggen. Dit komt voor in kader van beslag op zaken die zich op de “bodem” bevinden van iemand die zijn belasting niet betaald. De Belastingdienst mag dan ook beslag leggen op uw goederen. Dit
  wordt ook wel bodembeslag genoemd. Indien u kunt aantonen dat de spullen van u zijn en niet van de schuldenaar dan geeft de Belastingdienst deze spullen vaak terug.

  Gevolgen van beslag

  Het niet snel ondernemen van actie na een beslaglegging door de Belastingdienst kan ernstige gevolgen hebben. De Belastingdienst zal maatregelen nemen om schulden die u heeft te innen door uw eigendommen te verkopen. Dit kan inhouden dat zij beslag leggen op bezittingen zoals uw auto, woning, of andere waardevolle spullen, en deze vervolgens verkopen om met het verkregen geld de openstaande belastingschuld te dekken. Dit proces kan heel snel gaan.

  Naast het bedrag van de oorspronkelijke schuld kunnen er extra kosten worden bijkomen, zoals incassokosten, proceskosten en rente. Deze kosten kunnen snel oplopen. Langdurige schuldenproblemen en beslagleggingen kunnen uw kredietwaardigheid aantasten. In de toekomst wordt het dan moeilijker om leningen te krijgen, een hypotheek af te sluiten, of zelfs in sommige gevallen een huurcontract te tekenen.

  Als de schuld deels blijft bestaan en de beslaglegging leidt niet tot volledige aflossing van de schuld, kunnen er
  verdere juridische stappen volgen, inclusief rechtszaken en mogelijk gedwongen verkoop van andere bezittingen.

  De druk en de stress van het omgaan met beslaglegging en het verlies van eigendommen kunnen enorm zijn en invloed hebben op uw (persoonlijke) relaties. Het is belangrijk dat u snel hulp bij beslaglegging krijgt. 

  Mogelijkheden bij beslaglegging

  De Belastingdienst kan niet zomaar beslag leggen op uw eigendommen vanwege onbetaalde schulden. Hier gaat vaak heel wat aan vooraf. Er zijn verschillende stappen die eerst doorlopen moeten worden. Dat proces biedt diverse mogelijkheden voor de schuldenaar om te reageren en te voldoen aan de betalingsverplichtingen. De Belastingdienst stuurt u eerst een aanslag waaruit blijkt dat u moet betalen. Daarna krijgt u een betalingsherinnering. Indien u dan nog niet betaalt krijgt u een aanmaning. Als er dan nog steeds geen betaling is ontvangen, kan de Belastingdienst een dwangbevel uitvaardigen. Dit is een gerechtelijke aankondiging dat er maatregelen zullen worden genomen om het verschuldigde bedrag te innen. Als er daarna nog steeds niet wordt betaald kan de Belastingdienst overgaan tot beslaglegging. Dit kan beslag zijn op uitkeringen, toeslagen, loon, bankrekeningen, roerende goederen, onroerende goederen en andere waardevolle bezittingen.

  Als er eenmaal beslag wordt gelegd komt een schuldenaar hier niet zomaar vanaf. De Belastingdienst geeft immers genoeg kansen om op elk moment tijdens het proces te reageren, een betalingsregeling te treffen, of bezwaar te maken tegen beschikkingen. Het beslag wordt dus niet zomaar opgeheven. Toch zijn er in de praktijk situaties denkbaar waarin een schuldenaar ondanks alle mogelijkheden die de Belastingdienst heeft geboden niet op tijd heeft kunnen betalen. Er kunnen gegronde redenen zijn waarom iemand niet heeft kunnen betalen die vaak niet blijken uit schriftelijke communicatie met de Belastingdienst. Als uiteindelijk toch blijkt dat er toch gegronde redenen zijn dat u niet heeft op tijd heeft kunnen betalen dan kan het zo zijn dat de Belastingdienst besluit het beslag op te heffen en ervoor kiest om een regeling met u te treffen.

  Hulp inschakelen bij beslaglegging

  Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen en indien mogelijk een regeling te treffen met de Belastingdienst of via de rechtbank om de schade te beperken en een oplossing te vinden die voor beide partijen werkt . Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het oplossen van problemen die te maken hebben met beslaglegging en wij kunnen u begeleiden bij het vinden van een oplossing voor uw situatie. Wij bieden hulp bij complexe problemen bij belastingschulden en toeslagzaken.

  Vaak leiden telefoongesprekken en schriftelijke communicatie met de Belastingdienst voor beide partijen niet tot de gewenste resultaten bij beslaglegging. Die vorm van communicatie kost uiteindelijk te veel tijd. Bij beslaglegging heeft u die tijd niet. Het is van belang dat de lijnen kort zijn en dat er snel actie kan worden ondernomen. U heeft snel hulp bij beslaglegging nodig, omdat anders de gevolgen van beslag onomkeerbaar zijn. Er zijn maar in beperkte gevallen mogelijkheden bij beslaglegging. Wij kunnen hulp bieden bij verschillende soorten beslag.